Energetický manažment

potreba energií predstavuje významnú položku v nákladovej bilancii každého výrobného podniku. Energetickým manažmentom nazývame súhrn všetkých činností, ktoré v spoločnosti vytypujú oblasti s významnou spotrebou energií, monitorujú energetickú náročnosť a optimalizujú ju s využitím systémových nástrojov. Manažment hospodárenia s energiami môže mať okamžité výsledky v podobe finančnej úspory za spotrebu energií, významnejší je však jeho dlhodobý prínos.

Riadenie dodávok médií

Riadenie dodávok je služba, ktorá zákazníkovi môže ušetriť nemalé finančné prostriedky za dodávku jednotlivých druhov energií. Zabezpečujeme služby sledovania, riadenia, koordinácie a nákupu médií pre zákazníkov tak, aby sa pomer výkon/cena v prípade Vašich odberových parametrov výrazne zvýšil.

  • analýza zmluvných podmienok a odberových parametrov v súčasnosti
  • porovnanie cien a odberových diagramov s aktuálnymi možnosťami trhu
  • vyjednávanie o cenách s dodávateľmi a výber vhodného dodávateľa (prevedenie zmluvných podmienok na nového dodávateľa, alebo zjednanie cenovej optimalizácie u súčasného dodávateľa)
  • nákup a distribúcia médií (odčítanie meradiel, stanovenie odberových diagramov, dohodnutie rezervovanej kapacity)
  • administratívne činnosti (evidencia zmlúv, kontrola fakturácie, preúčtovanie)
  • termovízne merania

Energetické audity

Základným predpokladom pre dosiahnutie zníženia spotreby energií je dokonalá analýza súčasného stavu, umožňujúca odhaliť miesta s potenciálom úspor. Správne vypracovaný energetický audit je pomôckou pre manažment firmy pri rozhodovaní o ďalšom postupe v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti a tým zároveň znižovania prevádzkových nákladov. Podľa Zákona o energetickej efektívnosti č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie, je spotrebiteľ energie v priemysle a v pôdohospodárstve povinný vyhodnotiť energetickú náročnosť výroby energetickým auditom prvýkrát v lehote podľa tabuľky, alebo do piatich rokov od uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky.

spotrebiteľ energie celková ročná spotreba energie (priemer za tri roky) [MWh] všetky energetické médiá vrátane PHM lehota hodnotenia
priemysel od 5 500 do 20 000
nad 20 000
do 31. decembra 2011
do 31. decembra 2013
pôdohospodárstvo od 2 500 do 10 000
nad 10 000 do
do 31. decembra 2011
do 31. decembra 2013


Na vypracovaní energetického auditu spolupracuje obvykle niekoľko odborníkov zo stavebníctva, energetiky, technických zariadení budov, životného prostredia a pod. Náš tím je v spolupráci s externými odborníkmi – špecialistami v oblasti energetiky, pripravený spracovať všetky potrebné dokumenty a pripraviť prehľadný energetický audit, prípadne energetický certifikát objektov. Podrobne vypracovaná správa vám ukáže možnosti energetických úprav budov, ktoré zaručia nižšiu nákladovosť na ich prevádzku.

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

  • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie