BOZP a OPP

Základnou podmienkou úspešnosti organizácie na každom úseku výkonu prác je starostlivosť o zamestnancov a osoby nachádzajúce sa z vedomím organizácie na jej pracoviskách a objektoch. Tým, že organizácia venuje uvedeným oblastiam patričnú pozornosť, znižuje možnosť vzniku úrazov, ohrozenia života a zdravia osôb a zamedzenie škôd na majetku.

Zabezpečujeme vypracovanie analýz možných ohrození a rizík, zabezpečenie prevencie, školení, prehliadok a spracovanie príslušnej dokumentácie odborne spôsobilou osobou a zastupovanie organizácie pri kontrolách z Inšpektorátu práce, Štátneho požiarneho dozoru.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

 • Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT), zákona NR SR  č. 124/2006 Z.z. o BOZP a príslušných Nariadení vlády,
 • Bezpečnostno - technické služby v rozsahu zákona NR SR  č. 124/2006 Z.z. o BOZP a príslušných Nariadení vlády,
 • Výchova a vzdelávanie, organizovanie a realizácia kurzov, školení a seminárov,
 • Poradenstvo v oblasti BOZP,
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach (VTZ),
 • Školenie vedúcich  a ostatných zamestnancov v rozsahu právneho predpisu o BOZP,
 • Školenie pracovníkov pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou,
 • Posudzovanie rizík pracovných pozícií a profesií,
 • Spracovanie dokumentácie BOZP v rozsahu potrebnom pre konkrétny subjekt v zmysle platných predpisov,
 • Koordinátor Bezpečnosti na stavbách podľa NV SR č. 396/2006 Z. z.

Ochrana pred požiarmi (OPP)

 • Technik požiarnej ochrany v rozsahu Zákona NRSR č. 199/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred  požiarom
 • Odborná príprava protipožiarnej hliadky právnickej osoby a pracoviska,
 • Školenia v oblasti OPP pre vedúcich a ostatných zamestnancov,
 • Odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov vrátane kompletného servisu, údržby, opráv vrátane dodávky nových zariadení,
 • Vypracovanie analýz a dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s platnými predpismi,
 • Poradenstvo v oblasti OPP.

Ďalšie služby poskytované v rámci BOZP a OPP

 • opravy, tlakové skúšky a výmena vadných či poškodených dielov prenosných hasiacich prístrojov /PHP/, meranie a kontrola požiarnych vodovodov, dodanie nových PHP,
 • predaj materiálu ( bezpečnostné značenie a tabuľky, rámovanie PPS, evakuačných plánov, bezpečnostných pokynov a pod.),
 • vykonanie odborných prehliadok vyhradených technických zariadení podľa osobitných predpisov,
 • vykonanie špecializovaných školení a školení osobitných profesií, (napr. obsluha VTZ, referentských vozidiel a pod.),
 • vypracovanie ďalšej dokumentácie OPP, bezpečnostno – technickej dokumentácie, podľa osobitných požiadaviek,
 • výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku podľa NV SR c.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

 • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie