BOZP a OPP

Základnou podmienkou úspešnosti organizácie na každom úseku výkonu prác je starostlivosť o zamestnancov a osoby nachádzajúce sa z vedomím organizácie na jej pracoviskách a objektoch. Tým, že organizácia venuje uvedeným oblastiam patričnú pozornosť, znižuje možnosť vzniku úrazov, ohrozenia života a zdravia osôb a zamedzenie škôd na majetku.

Zabezpečujeme vypracovanie analýz možných ohrození a rizík, zabezpečenie prevencie, školení, prehliadok a spracovanie príslušnej dokumentácie odborne spôsobilou osobou a zastupovanie organizácie pri kontrolách z Inšpektorátu práce, Štátneho požiarneho dozoru.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

 • Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT), zákona NR SR  č. 124/2006 Z.z. o BOZP a príslušných Nariadení vlády,
 • Bezpečnostno - technické služby v rozsahu zákona NR SR  č. 124/2006 Z.z. o BOZP a príslušných Nariadení vlády,
 • Výchova a vzdelávanie, organizovanie a realizácia kurzov, školení a seminárov,
 • Poradenstvo v oblasti BOZP,
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach (VTZ),
 • Školenie vedúcich  a ostatných zamestnancov v rozsahu právneho predpisu o BOZP,
 • Školenie pracovníkov pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou,
 • Posudzovanie rizík pracovných pozícií a profesií,
 • Spracovanie dokumentácie BOZP v rozsahu potrebnom pre konkrétny subjekt v zmysle platných predpisov,
 • Koordinátor Bezpečnosti na stavbách podľa NV SR č. 396/2006 Z. z.

Ochrana pred požiarmi (OPP)

 • Technik požiarnej ochrany v rozsahu Zákona NRSR č. 199/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred  požiarom
 • Odborná príprava protipožiarnej hliadky právnickej osoby a pracoviska,
 • Školenia v oblasti OPP pre vedúcich a ostatných zamestnancov,
 • Odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov vrátane kompletného servisu, údržby, opráv vrátane dodávky nových zariadení,
 • Vypracovanie analýz a dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s platnými predpismi,
 • Poradenstvo v oblasti OPP.

Ďalšie služby poskytované v rámci BOZP a OPP

 • opravy, tlakové skúšky a výmena vadných či poškodených dielov prenosných hasiacich prístrojov /PHP/, meranie a kontrola požiarnych vodovodov, dodanie nových PHP,
 • predaj materiálu ( bezpečnostné značenie a tabuľky, rámovanie PPS, evakuačných plánov, bezpečnostných pokynov a pod.),
 • vykonanie odborných prehliadok vyhradených technických zariadení podľa osobitných predpisov,
 • vykonanie špecializovaných školení a školení osobitných profesií, (napr. obsluha VTZ, referentských vozidiel a pod.),
 • vypracovanie ďalšej dokumentácie OPP, bezpečnostno – technickej dokumentácie, podľa osobitných požiadaviek,
 • výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku podľa NV SR c.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

 • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie